EN | RU

VERANTWOORDELIJKE PARTNERS

De enquête is ontwikkeld door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) dat gevestigd is in Wenen (Oostenrijk). Het doel van het Bureau voor de grondrechten is de EU-instellingen en de lidstaten op feiten gebaseerde adviezen te verstrekken over kwesties in verband met de grondrechten.

Het verzamelen van de enquêtegegevens wordt uitgevoerd door Kantar Public uit Brussel. Kantar Public werkt met klanten over de hele wereld en biedt gedegen feiten, inzichten en adviesdiensten om de volgende generatie overheidsbeleid en -programma's te inspireren.

Een belangrijke manier om feiten over de grondrechten te verzamelen is door de mensen in Europa via enquêteonderzoek te vragen naar hun ervaringen en percepties - hoe de rechten van mensen in het dagelijks leven worden verwezenlijkt. Deze enquête zal belangrijke feiten opleveren voor beleidsmakers van de Europese Unie (EU) en de lidstaten, organisaties van joodse gemeenschappen en het bredere maatschappelijk middenveld over kwesties die verband houden met het leven als Joden vandaag de dag, waaronder ervaringen met antisemitisme. Op die manier zal de enquête ertoe bijdragen dat de rechten van Joodse mensen in de hele EU worden gerespecteerd, beschermd en waargemaakt.

Antisemitisme blijft een punt van zorg, niet alleen voor Joden, maar voor iedereen die het belangrijk vindt om haatmisdrijven en discriminatie te bestrijden. De manier waarop antisemitisme zich manifesteert, varieert naargelang tijd en plaats, en het beïnvloedt het leven van Joodse mensen op verschillende manieren en in verschillende mate. Om de aard van het huidige antisemitisme te begrijpen, wil men in dit onderzoek rechtstreeks luisteren naar Joodse mensen die in Europa wonen, of zij antisemitisme nu wel of niet als een groot probleem beschouwen of zelf een antisemitisch incident hebben meegemaakt. Op deze manier wil het onderzoeksteam een gedetailleerd en verfijnd beeld schetsen van het hedendaagse antisemitisme in Europa, zoals het door de Europese Joden wordt waargenomen en ervaren. Het onderzoek zal ook dienen als informatiebron voor overheidsbeleid om maatschappelijke organisaties verder op te bouwen en te ondersteunen en de maatschappelijke krachten helpen uitroeien die antisemitisme in stand houden.

DEELNEMEN

Er zijn drie criteria om in aanmerking te komen. Ten eerste moet u zichzelf als Joods beschouwen, of dat nu is op grond van uw godsdienst, cultuur, opvoeding, etniciteit, afkomst of een andere basis. Ten tweede moet u 16 jaar of ouder zijn op de datum waarop u de enquête invult. Ten derde moet u momenteel in een van de dertien EU-lidstaten wonen die aan de enquête deelnemen:

Oostenrijk

België

Tsjechië

Denemarken

Frankrijk

Duitsland

Hongarije

Italië

Nederland

Polen

Roemenië

Spanje

Zweden

U moet aan alle drie de criteria voldoen om aan de enquête deel te nemen. Als u niet zeker weet of u in aanmerking komt en dit wilt controleren, kunt u contact opnemen met .

Hoe meer mensen aan de enquête deelnemen, hoe betrouwbaarder de gegevens zullen zijn en hoe groter de impact zal zijn op EU- en nationaal niveau om de beleidsvorming te beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen.

Wanneer de enquête is gestart - u kunt het aftellen tot de start op de website zien - klikt u op 'Start de enquête'. Dit brengt u naar de online enquête. Beantwoord vervolgens alle gestelde vragen in uw eigen tempo - u kunt de enquête in één keer of in meerdere keren afmaken. Dat kiest u zelf. Al uw antwoorden zijn vertrouwelijk en kunnen niet aan u terug worden gekoppeld.

Klik gewoon op 'Start de enquête' en de enquête wordt voor u geopend in een nieuw tabblad. De enquête kan op elke browser of elk apparaat worden ingevuld.

Het kost ongeveer 30 minuten om de enquête in te vullen. De duur kan afhangen van hoe gedetailleerd u de vragen beantwoordt en van uw persoonlijke ervaringen.

Ja, dat is mogelijk. Om dat te doen, moet u de link vooraf kopiëren. U kunt de enquête verder invullen waar u bent gestopt door die link opnieuw in uw browser te plakken.

Om betrouwbare onderzoeksgegevens te verkrijgen moeten we ervoor zorgen dat we per land voldoende inzichten verzamelen om representatief te zijn voor de bevolking ervan. Daarom wordt de nadruk gelegd op de landen met de grootste Joodse bevolking in de EU, en op de landen waar een online enquête een dwarsdoorsnede van de bevolking kan aantrekken die voldoet aan de vereisten voor de steekproefgrootte voor de statistische analyse.

Ja! Dit is de derde enquête die door het FRA wordt uitgevoerd (na enquêtes in 2012 en 2018) en de meeste vragen in de enquêterondes zijn vergelijkbaar om te bepalen of er zich in de loop der tijd veranderingen hebben voorgedaan. U kunt de uitkomsten van de vorige enquêtes inzien door hier en hier te klikken.

Het FRA zal de uitkomsten in 2023 en later publiceren via verschillende kanalen: zowel gedrukte verslagen als online-instrumenten. Alle publicaties over de uitkomsten zullen beschikbaar zijn op de website van het FRA: fra.europa.eu. De uitkomsten zullen worden doorgegeven aan alle belanghebbenden, waaronder de instellingen van de Europese Unie, de lidstaten en maatschappelijke organisaties.

GEHEIMHOUDING EN CONTACT OPNEMEN

De enquête wordt uitgevoerd door Kantar Public, een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Kantar Public is ook lid van de Market Research Society. Bijgevolg houdt Kantar Public zich aan de gedragscode van de Market Research Society en de bijbehorenden voorschriften en richtlijnen. Uw antwoorden op deze enquête worden uitsluitend gebruikt voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden. Uw deelname aan deze enquête en uw individuele antwoorden op de vragen worden vertrouwelijk behandeld. Alle verzamelde informatie die kan worden gebruikt om de identiteit van de individuele deelnemers te achterhalen, wordt apart van de antwoorden in de enquête opgeslagen en wordt aan het eind van de enquête veilig verwijderd. Niemand zal uw identiteit kunnen achterhalen op basis van de enquête. Het FRA zorgt ervoor dat EU-verordening nr. 2018/1725 inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt nageleefd. U kunt hier meer over lezen in informatie van het FRA over de bescherming van persoonsgegevens. De uitkomsten van deze enquête zijn anoniem. De gegevens worden alleen op geaggregeerd niveau gepubliceerd. De informatie die u tijdens deze enquête verstrekt, zal niet worden gebruikt voor marketing, noch verkocht worden aan derden.

Kantar Public neemt zijn verantwoordelijkheid voor de beveiliging van uw persoonlijke informatie serieus. Daarom neemt Kantar Public alle voorzorgsmaatregelen die redelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw informatie wordt beschermd tegen verlies, diefstal of misbruik. Tot deze voorzorgsmaatregelen behoren onder andere een passende fysieke beveiliging van ons kantoor, gecontroleerde toegang tot computersystemen en het gebruik van veilige, gecodeerde internetverbindingen bij het verzamelen van persoonlijke informatie. Omdat Kantar Public ervoor wil zorgen dat uw informatie goed beveiligd is, laten we regelmatig interne en externe audits uitvoeren op onze informatiebeveiliging en voldoet ons bureau aan de internationale norm voor informatiebeveiliging, ISO 27001:2005.

Kantar Public verzamelt automatisch informatie over uw besturingssysteem, scherminstellingen en browsertype om ervoor te zorgen dat de enquête wordt weergegeven in een vorm die geschikt is voor de software op uw computer. Kantar Public legt geen andere informatie van u vast.

U bent niet verplicht elke vraag te beantwoorden. Hoewel wij u aanmoedigen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden, omdat dit de kwaliteit van de enquête ten goede komt en ons in staat stelt meer diepgaande analyses uit te voeren, bent u vrij om vragen die u niet wilt beantwoorden over te slaan. De enige vragen die u moet beantwoorden, zijn de vragen die wij gebruiken om een representatief beeld van de bevolking te krijgen. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat onze uitkomsten de mening van de bevolking zo goed mogelijk weerspiegelen.

Wij stellen een aantal standaard sociaal-demografische vragen (bv. over gender, leeftijd, opleiding enz.) waarmee we een zo representatief mogelijke enquête kunnen krijgen en patronen in de gegevens kunnen begrijpen.

Het FRA zal na afloop van het onderzoek een rapport publiceren op basis van de enquête-uitkomsten. Er wordt geen informatie gepubliceerd die kan worden gebruikt om de identiteit van een respondent te achterhalen.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Kantar Public. Klik op het tabblad 'Contact' en stuur ons een e-mail of bel ons op het nummer voor het land waar u woont.